Deklaracja dostępności

Wstęp

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach

Daty publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji strony internetowej : 2020. 05.05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.04.13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej – są skanami dokumentów.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Spełnione zostały następujące wymagania:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie).
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono: 31.01.2021
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023.04.13

Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Osoba kontaktowa – Tomasz Chmurski
 • adres e-mail – dyrektor@poradnia-skierniewice.pl
 • numer telefony – 46 8332828
 • adres do korespondencji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Rybickiego 6, 96-100 Skierniewice

Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna usytułowana jest na 3 piętrze budynku ZSZ nr 2 w Skierniewicach. Gdzie przeprowadzono modernizację z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Polegała ona na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób korzystających z pomocy Poradni – głównie dzieci w tym niepełnosprawnych. Wykonano zaprojektowane gabinety specjalistyczne przeznaczone dla około 20 uczniów i 16 terapeutów oraz pomieszczenia biurowe dla pracowników administracyjnych. Jednym z założeń projektowych spełniającym warunki dostępności obiektu dla osób nie pełnosprawnych jest wykonanie wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja schodów zewnętrznych i obniżenie poziomu stropu w miejscu wejścia do budynku tak, by umożliwić wejście bezpośrednio z chodnika. Wykonano nowe rozwiązania sanitariatów, w tym łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz odrębny węzeł sanitarno – socjalny dla personelu. Zapewniono przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach (dotyczy wszystkich pomieszczeń) . Wykończono powierzchnie materiałami okładzinowymi o klasie antypoślizgowości mniejszej niż R-9, zróżnicowane barwne posadzki podkreślające kształt korytarza. W łazienkach zamontowano: miski ustępowe dla niepełnosprawnych, poręcze ścienne, brodzik bezprogowy wyposażony w siedzisko i poręcz poziomą. Na korytarzu zainstalowano poręcze ścienne w kolorze żółtym. Podstopnicę pierwszego i ostatniego stopnia biegu wyróżniono kolorystycznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Barwa drzwi kontrastująca w stosunku do barwy ścian. Włączniki i panele sterujące na wysokości nie większej niż 120 cm od podłogi.  Przed budynkiem oznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystujacym.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Aplikacji mobilnych brak

Skip to content