Formy pomocy

Formy pomocy:

 1. Zajęcia psychokorekcyjne dla dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 2. Psychoterapia indywidualna i systemowa
 3. Terapia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 4. Trening EEG Biofeedback
 5. Terapia ogólnorozwojowa dla dzieci wolniej rozwijających się
 6. Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które przejawiają specyficzne trudności w nauce czytania i pisania
 7. Trening ortograficzny – konsultacje pedagogiczne dla uczniów dyslektycznych
 8. Terapia surdopedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami słuchu
 9. Terapia tyflopedagogiczna dla dzieci z wadami wzroku i zaburzeniami widzenia.
 10. Terapia neurologopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), z zespołami genetycznymi, z zespołami wad wrodzonych oraz z opóźnieniami rozwojowymi
 11. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 12. Terapia surdologopedyczna słuchu i mowy u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu
 13. Terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy.
 14. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 15. Warsztaty terapeutyczne „Ferie w poradni”
 16. Zajęcia grupowe dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 17. Porady zawodowe dla młodzieży (Punkt poradnictwa zawodowego w poradni):
  − z problemami zdrowotnymi,
  − niezdecydowanej co do wyboru kierunku dalszego kształcenia
 18. Terapia rodzin prowadzona z uwagi na:
  − problemy we wzajemnych relacjach emocjonalnych i komunikacji,
  − przemoc i uzależnienie,
  − zdarzenia losowe, przewlekłą chorobę, śmierć członka rodziny, rozwód,
  − obecność w rodzinie dziecka niepełnosprawnego,
  − trudną sytuację materialną.
 19. Terapia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 20. Terapia integracji sensorycznej.
Skip to content